Conference

การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกสับปะรดด้วยเครื่องทดสอบสมบัติเสียงสะท้อนโดยการวิเคราะห์จำแนกประเภท
การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ประจำปี 2550
ชาติ
24 - 25 พฤษภาคม 2007
อื่นๆ ประเทศไทย
-
-