Conference

Article
การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกสับปะรดด้วยเครื่องทดสอบสมบัติเสียงสะท้อนโดยการวิเคราะห์จำแนกประเภท
Conference
การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ประจำปี 2550
Class
ชาติ
Date
24 - 25 พฤษภาคม 2007
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-