Conference

Article
การสกัดและทดสอบเบื้องต้นของสารสำคัญจากต้นขันทองพยาบาท
Conference
การประชุมเชิงปฎิบัติการนานาชาติพืชสมุนไพรและพืชหอม
Class
ชาติ
Date
15 - 18 มกราคม 2007
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์และอนุมูลอิสระของสารสกัดจากต้นขันทองพยาบาท

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์และอนุมูลอิสระของสารสกัดจากต้นขันทองพยาบาท แหล่งทุน :สวพ.มก.,2 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009