Conference

ผลของรังสีแกมมาต่อกิจกรรมของสารยับยั้งทริปซินในเมล็ดสบู่ดำ
การประชุมวิชาการสบู่ดำแห่งชาติ ครั้งที่ 1
ชาติ
29 - 30 พฤษภาคม 2007
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-