Conference

การสำรวจสภาวะความชุกของแอนติบอดีย์ต่อเชื้อ Toxoplasma gondii ในโคนมเขตภาคตะวันตก
การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ครั้งที่ 3
ชาติ
6 - 7 ธันวาคม 2006
อื่นๆ ประเทศไทย
-
-