Conference

Article
การสังเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของแผ่นเมมเบรนผสมสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงที่อุณหภูมิห้อง
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 โรงแรมรามาการ์เดน กทม. 26-27 ตุลาคม 2549
Class
ชาติ
Date
26 - 27 ตุลาคม 2006
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาเมมเบรนพอลิเมอร์ที่นำโปรตรอนได้ในช่วงอุณหภูมิขนาดกลางของเซลล์เชื้อเพลิง : ศึกษาความ แข็งแรงเชิงกล

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 202471 ชื่อวิชา Polymer Engineering,7 ก.ค. 2008 - 26 ก.ย. 2008
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงพื้นผิวของไคโตซานเพื่อใช้ตรึงเอนไซม์ แหล่งทุน :ไม่มี,7 ก.ค. 2009 - 25 ก.ย. 2009