Conference

Article
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกำยาน
Conference
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 6
Class
ชาติ
Date
7 - 10 พฤศจิกายน 2006
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การขยายพันธุ์ไม้ป่าหายากบางชนิดโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401563 ชื่อวิชา Plant Morphogenesis,9 ก.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ในรายวิชา 102401,21 มิ.ย. 2009 - 21 มิ.ย. 2009
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์รวมพรรณไม้บ้านร่มเกล้าในพระราชดำริฯ จ.พิษณุโลก การใช้ประโยชน์ :ต้นพันธุ์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ที่นำไปรวบรวมไว้ ณ ศูนย์รวมพรรณไม้ฯ เพื่อการอนุรักษ์ในพื้นที่,20 พ.ค. 2006 - 20 พ.ค. 2007
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401473 ชื่อวิชา Methodology in Plant Tissue Culture,10 ก.พ. 2014 - 10 ก.พ. 2014
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401473 ชื่อวิชา Methodology in Plant Tissue Culture,11 ก.พ. 2013 - 11 ก.พ. 2013