Conference

ผลของการฉายรังสีแกมมาต่อต่อลักษณะใบและการเติบโตของบัวหลวง (Nelumbo nuciffera Gaertn.).
The Proceeding of IWGS Annual Symposium 2007
ชาติ
19 - 20 กรกฎาคม 2007
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-