Conference

การประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการระดับชาติ พัฒนาวิศวกรรมนวัตกรรมเทคโนโลยีสู่การเป็นผู้นำพอเพียงเพื่อความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 4 (SEITS2022)
ชาติ
5 - 6 พฤศจิกายน 2022
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-