Conference

Article
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสำเร็จจากการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
Conference
การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำ ปี 2565 (ครั้งที่ 9)
Class
ชาติ
Date
1 ตุลาคม 2022
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-