Conference

Article
กลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหาที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งในชุมชนตราสินค้าสื่อสังคมออนไลน์: กรณีศึกษา อิเกีย ประเทศไทย
Conference
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 4 “Graduate School Conference 2022 iHappiness: ความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนในยุคสังคมดิจิทัล
Class
ชาติ
Date
31 สิงหาคม 2022
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-