Conference

Article
การขับเคลื่อนการเรียนรู้และจัดทำแผนกลยุทธ์ของวิสาหกิจชุมชนพืชผักสมุนไพรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 2: ภาษา วัฒนธรรม การสื่อสาร และสุขภาวะกับนวัตกรรมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
Class
ชาติ
Date
26 สิงหาคม 2022
Location
เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-