Conference

Venezia International Conference on Japanese Language Education 2018 (Venezia ICJLE 2018)
นานาชาติ
3 - 4 สิงหาคม 2018
เวนิส สาธารณรัฐอิตาลี
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :บทบาทของผู้สอนในการช่วยสนับสนุนด้านการสืบค้นข้อมูลในชั้นเรียน แหล่งทุน :ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ก.ย. 2021 - 31 ส.ค. 2022