Conference

Article
การเพาะเลี้ยงพันธุ์ต้นตอองุ่นในสภาพปลอดเชื้อ
Conference
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-