Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 3
ชาติ
17 มีนาคม 2022
เชียงใหม่ ประเทศไทย
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01418499 ชื่อวิชา Computer Science Project,29 พ.ย. 2021 - 19 มี.ค. 2022