Conference

Article
การศึกษาแบบจำลองทางความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ปรากฏการณ์ที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565 “นวัตกรรมสังคมยุค Next Normal”
Class
ชาติ
Date
25 มีนาคม 2022
Location
สงขลา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-