Conference

Article
การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการขึ้นรูปยางเพื่อลดความสูญเสียจากเวลาหยุดเครื่องจักรและระยะเวลาในการผลิต
Conference
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุสาหการ ประจำปี 2565 (ISBN: 9789746418072)
Class
ชาติ
Date
11 - 12 พฤษภาคม 2022
Location
นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-