Conference

Article
การกำจัดไนโตรเจนจากน้ำชะขยะด้วยกระบวนการพาร์เชี่ยลไนตริเตชันและอนาม็อกซ์
Conference
การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 21 (การขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยการวิจัยและนวัตกรรม) (ISBN: 9786169363682)
Class
ชาติ
Date
12 - 13 พฤษภาคม 2022
Location
Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-