Conference

Article
“สำรับหันคา”: การพัฒนาอาหารจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60 (ISBN: 9786162786891)
Class
ชาติ
Date
23 กุมภาพันธ์ 2022
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การจัดการถ่ายทอดผลผลิตการวิจัยและอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการวิจัย “สำรับหันคา: การพัฒนาอาหารจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท”,4 เม.ย. 2022 - 4 เม.ย. 2022