Conference

Article
การประมวลผลภาพเพื่อประเมินพื้นที่รากดาวเรืองพันธุ์ปลูกคาน่าโกลด์เอ็กซ์ตร้า
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60
Class
ชาติ
Date
21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-