Conference

Article
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้งาน OpenChat ในแอปพลิเคชัน LINE ของผู้บริโภคตามกรอบทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ISBN: 9789746924429)
Class
ชาติ
Date
14 กุมภาพันธ์ 2022
Location
บุรีรัมย์ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-