Conference

Article
การจำแนกพันธ์ุเมล็ดข้าวไทยด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 18
Class
ชาติ
Date
8 - 9 ธันวาคม 2021
Location
กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-