Conference

Article
การเปรียบเทียบความคุ้มค่าของการลงทุนระหว่างสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบและสายการบินต้นทุนตํ่าอันเนื่องมาจากปัจจัยด้านการครอบครองอากาศยาน
Conference
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 19 (ISBN: 9786168088692)
Class
ชาติ
Date
5 กรกฎาคม 2021
Location
บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-