Conference

งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ชาติ
27 พฤศจิกายน 2021
สกลนคร ประเทศไทย
-