Conference

Article
การศึกษาลักษณะทางกายภาพของอ้อยท่อนที่ได้จากการตัดโดยรถตัดอ้อยท่อนแบบตัดยอดอ้อย และไม่ตัดยอดอ้อย
Conference
งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 (ออนไลน์) "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน"
Class
ชาติ
Date
27 พฤศจิกายน 2021
Location
อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-