Conference

Article
ผลของตัวประสานต่อคุณสมบัติของแท่งชีวมวลโดยใช้เครื่องอัดแท่งชีวมวลขนาดเล็กแนวนอนสำหรับชุมชน
Conference
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35
Class
ชาติ
Date
20 - 23 กรกฎาคม 2021
Location
เมือง นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-