Conference

Article
การลดมาตราส่วนทางสถิติสำหรับปริมาณการคายระเหยของพืชอ้างอิงรายเดือน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน
Class
ชาติ
Date
2 - 3 ธันวาคม 2020
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-