Conference

การประชุมการป่าไม้ประจำปี พ.ศ.2564
ชาติ
28 - 30 เมษายน 2021
กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การพัฒนาระบบและเครื่องมือตรวจสอบการเจาะทำลายไม้สักของมอดป่าเจาะต้นสัก

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การประยุกต์คลื่นเหนือเสียงในการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของไม้เศรษฐกิจ แหล่งทุน :Fundamental Fund FF66,1 ต.ค. 2022 - 30 ก.ย. 2023