Conference

Article
การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตเมล่อนที่ได้และไม่ได้รับรองมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมในจังหวัดนครราชสีมา
Conference
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่19 (ISBN: 9786168088692)
Class
ชาติ
Date
5 กรกฎาคม 2021
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-