Conference

Article
ปัจจัยคุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลถึงประสิทธิผลการทำงานของพนักงานหลังจากการนำหุ่นยนต์และเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติมาใช้ช่วยในการทำงาน
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 9 และปาฐกถา "ทิศทางสถาบันอุดมศึกษาหลังวิกฤติโควิด-19"
Class
ชาติ
Date
22 พฤษภาคม 2021
Location
ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-