Conference

Article
การพัฒนาทักษะการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Conference
การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติครั้งที่ 8 และระดับชาติครั้งที่ 17 (การประชุมออนไลน์): "นวัตกรรมการศึกษา:อนาคตและความท้าทายในการวิจัยทางการศึกษาด้านการเรียนการสอนเพื่อพัมนาวิชาชีพ" (ISBN: 9789746417761)
Class
ชาติ
Date
5 มิถุนายน 2021
Location
อ.เมืองนครปฐม นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-