Conference

Article
ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าวสังข์หยดในจังหวัดพัทลุง
Conference
การประชุมวิชาการกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ประจำปี 2564
Class
ชาติ
Date
7 - 9 เมษายน 2021
Location
กระบี่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-