Conference

Article
ความเต็มใจจ่ายในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรของนักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาสถานีวิจัยดอยปุย
Conference
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 บูรณางานการวิจัยและนวัตกรรมสู่สังคมยุค New Normal (ISBN: 9786169209799)
Class
ชาติ
Date
29 พฤษภาคม 2021
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-