Conference

การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 22 ประจาปี 2564
ชาติ
12 - 13 พฤษภาคม 2021
ขอนแก่น ประเทศไทย
-