Conference

Article
ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อการเจริญเติบโต ปริมาณและคุณภาพผลของสตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน 80
Conference
การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59
Class
ชาติ
Date
10 - 12 มีนาคม 2021
Location
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพผลของสตรอเบอรี่