Conference

Article
การใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้ประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน
Conference
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6
Class
ชาติ
Date
24 - 25 กรกฎาคม 2014
Location
เมืองนครนายก นครนายก ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-