Conference

Article
การเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานที่มีผลมาจากสภาพการเก็บรักษาและการเร่งอายุ
Conference
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำรวิจัยแม่บทข้ำวโพดและข้ำวฟ่ำง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้งที่ 5
Class
ชาติ
Date
31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2012
Location
กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-