Conference

Article
ผลของการเพิ่มอัตราปุ๋ยและการใช้เอธิฟอนเพื่อรักษาระดับผลผลิตของข้าวโพดที่ขาดน้ำ
Conference
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มก. ครั้งที่ 7
Class
ชาติ
Date
2 - 3 สิงหาคม 2018
Location
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-