Conference

Article
การศึกษาความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคต่อลิ้นจี่พันธุ์ค่อมในเขตจังหวัดสมุทรสงครามที่ได้รับ GI
Conference
การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่10
Class
ชาติ
Date
25 - 26 มิถุนายน 2020
Location
นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-