Conference

Article
ผลกระทบของคุณภาพระบบเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง (IoT) ที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานในโรงงานผลิตแผงวงจรและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
Conference
งานประชุมวิชาการระดับชาติภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ ๘ The 8th National Conference on Business and Industrial in Eastern Economic Corridors
Class
ชาติ
Date
18 ธันวาคม 2020
Location
เมือง ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-