Conference

Article
การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่นครั้งที่ 5
Class
ชาติ
Date
20 มีนาคม 2020
Location
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-