Conference

Article
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนาน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคจิ๊กซอว์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (ISBN: 9786162785948)
Class
ชาติ
Date
3 ธันวาคม 2020
Location
นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-