Conference

Article
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มธุรกิจบริการร้านอาหารในกรุงเทพมหานคร
Conference
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ISBN: 9789747063394)
Class
ชาติ
Date
9 - 10 กรกฎาคม 2020
Location
อำเภอเมือง นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-