Conference

Article
ผลกระทบของกระบวนการการรับรู้ของผู้บริโภคต่อการตลาดแบบยั่งยืนต่อคุณค่าตราสินค้าของร้านกาแฟX
Conference
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
Class
ชาติ
Date
28 สิงหาคม 2020
Location
อ่าวอุดม ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-