Conference

Article
การออกแบบแหล่งกำเนิดแสงหลายความยาวคลื่นโดยใช้ LED ร่วมกับเกรตติงเลี้ยวเบนแบบสะท้อน
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 (ISBN: 9786162785627)
Class
ชาติ
Date
5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-