Conference

Article
การศึกษาผลกระทบของอาร์เอฟไอดีที่มีต่อผลการดำเนินการของโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมยางรถยนต์
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 (CIOD 2020)
Class
ชาติ
Date
1 พฤษภาคม 2020
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-