Conference

Article
ภาพตัวแทนของประเทศไทยและคนไทยในมุมมองชาวญี่ปุ่น: กรณีศึกษาจากเฟซบุ๊กแฟนเพจ "บันทึกภาษาไทยของผม"
Conference
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2563
Class
ชาติ
Date
23 - 24 กรกฎาคม 2020
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-