Conference

Article
การศึกษาห่วงโซ่คุณค่าของเกษตรกรผู้จำหน่ายมังคุดออนไลน์และการส่งเสริมจากภาครัฐในการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าเข้าสู่ Digital Thailand
Conference
การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14
Class
ชาติ
Date
15 พฤษภาคม 2020
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-