Conference

Article
แนวทางการวางแผนกำลังคน การสรรหาและการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ 1 "พุทธบูรณาการ อารยธรรมวนัมฎองแหรก สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน"
Class
ชาติ
Date
3 เมษายน 2020
Location
เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-