Conference

Article
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายประมงและระเบียบเกี่ยวกับการประมงและระบบสืบค้นบนอินเตอร์เน็ต
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 (สาขาประมง)
Class
ชาติ
Date
5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-