Conference

Article
ความพึงพอใจที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด(7Ps)ของผู้ใช้บริการธนาคารบนมือถือกรุงไทยเน็กซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
Conference
การประชุมทางวิชาการระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 8
Class
ชาติ
Date
16 พฤษภาคม 2020
Location
บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-